Services | Tjenester

English

Our main areas of work:

 • Value chains within marine and landbased food production
 • Recruitment of students
 • Internationalization of education
 • Coastal zone management
 • Algae and new marine species in aquaculture
 • Ecological and biological challenges associated with nature-based production
 • Collaboration with educational institutes and industrial companies
 • Development of educational courses and study programs

Val R&D services

Val R&D offer the following services:

 • Project management
 • Implementation of projects
 • Courses and conveying competence
 • Testing of prototypes
 • Documentation of effect/results, systemizing and presentation of data
 • Testing and quality assurance of production and equipment

Val R&D has access to facilities at sea where experiments and projects are executed. It is also possible for us to do experiments at the client’s locations when desired.

Norsk

Våre hovedarbeidsområder FoU, utdanning og næring:

 • Verdikjede blå og grønn matproduksjon
 • Rekruttering
 • Internasjonalisering
 • Forvaltning og bruk av kystsonen
 • Alger og nye marine arter i oppdrett
 • Økologiske og biologiske utfordringer knyttet til naturbasert produksjon
 • Samarbeid skole, næringsliv og utvikling av studietilbud

Val FoU AS’ tjenester

Val FoU AS tilbyr følgende tjenester:

 • Prosjektledelse rådgiving/oppfølging
 • Kurs, kunnskaps- og kompetanseformidling
 • Nettverksbygging og klyngeutvikling
 • Gjennomføring av forsøk i felt
 • Testing av prototyper
 • Dokumentasjon av effekt/ resultat, deriblant systematisering og fremstilling av data
 • Kvalitetssikring av produksjon og utstyr

Val FoU har tilgang til forsøksfasiliteter i sjø hvor det gjennomføres feltforsøk. Vi kan også utføre forsøk på oppdragsgivers lokaliteter når dette er ønskelig.