About | Om

English

“We develop and make education available, convenient and coherent for everyone”

Val upper secondary school has conducted different research and development activities since the early 80’s. This was organized within a department underlying the ordinary operations of the upper secondary school, but as of January 1st 2013 these projects were advanced to its own company, Val R&D. Val R&D’s purpose is to deliver services within research and development that will contribute to an increased economic growth within the seafood- and agriculture industry, as well as enhance the core values of the school by having the two work hand in hand.

Val R&D promotes educational development and dissemination to a regional field in Ytre Namdal specifically, and Norway generally through:

  • Developing an educationally active and natural focal point for R&D activities within the aquaculture and agriculture industry in Ytre Namdal
  • Participating in projects within technological and biological fields
  • Cooperating with both Norwegian and international educational and developmental arrangements
  • Working actively with developing knowledge and competence for clients and collaborators
  • Involving students at Val in projects by practical implementations

Norsk

«Vi utvikler og gjør kunnskap tilgjengelig, anvendbar og forståelig for alle»

Val vgs. har drevet ulike FoU-aktiviteter siden tidlig på 80-tallet. Dette ble tidligere organisert som en avdeling inn under ordinær drift i Val vgs. FoU-aktiviteten ved Val vgs. ble fra og med 1. januar 2013 utskilt og videreført i eget selskap, Val FoU AS. Val FoU AS har som mål å levere FoU-tjenester av høy kvalitet som bidrar til økt verdiskaping i sjømat- og landbruksnæringen, og skal samtidig bygge opp under Val vgs. sin kjernevirksomhet gjennom tett og målrettet samarbeid.

Val FoU AS fremmer kunnskapsutvikling og -formidling til regionalt næringsliv i Ytre Namdal spesielt, og Norge generelt gjennom å:

  • Utvikle et faglig aktivt og naturlig kompetansesenter for FoU-aktivitet innenfor havbruk- og landbruksnæringen i Ytre Namdal
  • Delta i prosjekter innenfor teknologiske og biologiske områder
  • Samarbeide med både norske og utenlandske kunnskaps- og utviklingsmiljøer
  • Arbeide aktivt med kunnskapsutvikling og kompetansebygging i – og for oppdragsgivere og samarbeidspartnere
  • Involvere elever ved Val vgs. i praktisk prosjektgjennomføring