Reglement for internat og fritid

Hovedmålsetting for skole- og internatmiljø:

Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket!

Val skal ha et skole- og internatmiljø som er preget av trygghet, omsorg og et godt læringsmiljø der eleven står i fokus.

«TILLIT, TRIVSEL, TRYGGHET»

Innledning

Vår intensjon er å legge forholdene til rette for et godt skole- og internatmiljø, slik det er beskrevet i hovedmålsettingen. Skolens ansatte skal derfor gripe inn når miljøet utvikler seg i en retning som ikke fremmer denne målsettingen.

Reglene gjelder også for uteboende elever og gjester når en oppholder seg på Vals område. Reglene gjelder for alle relevante forhold så lenge eleven har elevstatus ved skolen, det vil også si på skoleturer, ved opphold hos praksisvert og i andre sammenhenger der skolen er ansvarlig.

Den som tar imot skoleplass ved Val videregående skole, får automatisk internatplass. Ved manglende kapasitet på internatrom prioriteres elever på vg1 og vg2. Elever kan frasi seg internatplassen dersom de ikke ønsker å bo i internatet. Dette må gjøres skriftlig. Er eleven under 18 år ved skolestart, må vi ha bekreftelse fra foresatte på at dette er ok.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter skolens regler, retningslinjer og instrukser. I alle tilfeller gjelder norsk lov. Elevene deltar selv aktivt med å bygge opp et trivelig og godt miljø for alle.

Elever som bor på internatet undertegner egen kontrakt for internatoppholdet. For elever under 18 år, må foresatte også undertegne. Gjensidig oppsigelse av internatkontrakten er tre måneder.

Les hele internatreglementet her:

Ordensreglement – internat og fritid 2019