Inntaksreglement

Inntaksreglement for Val grunnskole

 • 1: Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr. Lov om frittståande skolar (friskoleloven §3-1).
 • 2: Søknadsfrist for kommende skoleår er 15. januar.
 • 3: Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntaket gjort etter følgende prioriteringer:
  a. Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen.
  b. Barn av ansatte som jobber ved Val skoler.
  c. Barn som har hatt plass i Lilleval barnehage året før skolestart.
  d. Søkere fra den gamle skolekretsen Lauga og Abelvær.
 • 4: Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir behandlet fortløpende så lenge det er ledig kapasitet.
 • 5: Styret fastsetter skolens elevkapasitet for kommende skoleår innen søknadsfristen for kommende skoleår.
 • 6: I følge friskoleloven §3-1 (6) og forvaltningsloven § 2 har søkeren klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist. I klagesaker gjelder forvaltningsloven §§ 18 og 19 om retten til å se sakens dokumenter. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

 

Vedtatt av skolestyret den 26.10.2018