Årsplan Lilleval barnehage 2018-2019

Årsplan Lilleval barnehage 2018-2019

(Trykk her for å laste ned som word-fil)

Innhold

 1. Innledning
  • Velkommen til vår barnehage
 2. Presentasjon av barnehagen
  • Verdigrunnlag
  • Barnehagens organisering
 3. Hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring
 4. Tilvenning og overganger i barnehagen
 5. Overgang til skolen
 6. Plan for det kristne innholdet
 7. Satsningsområder
 8. Fagområdene med progresjon
 9. Barns medvirkning
 10. Samarbeid med hjemmet
 11. Dokumentasjon og vurdering
 12. Samarbeidspartnere
 13. Kontaktinformasjon

 

 1. Innledning

Velkommen til oss i Lilleval barnehage

Lilleval barnehage AS er en en-avdelings, privat barnehage som eies av NLM-barnehagene AS. I november 2016 flyttet barnehagen inn i helt nye lokaler. I planlegging og i byggeprosessen er det lagt vekt på å utvikle et miljøvennlig bygg, med et sunt og godt inneklima. Derfor er husets vegger laget av rent treverk, uten plast, allergifremkallende stoffer, steinull eller lignende. Tomta ligger flott til; i nærheten av Val videregående skole, tett opp til gården, skolen og landlige naturområder. Disse ønsker vi å ta rikt i bruk.

Vi har samarbeid med Nærøy kommune, blant annet gjennom nettverkssamlinger og ved inntak av nye barn. Lilleval har en kristen formålsparagraf, og vi ønsker at hverdagen skal være preget av de kristne verdiene. Under kapittelet ”Det kristne innholdet”, kan dere lese mer om dette. Barnehagen er også medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

I Lilleval barnehage har vi smøremåltid til lunsj, og varm mat en gang i uken. Det vil si at vi lager maten sammen med barna, og at barna får være aktivt med i måltidet. Maten skal være sunn og god, og vi håper at vi med dette kan være med å skape gode matvaner og rutiner rundt måltidet.

Åpningstider i barnehagen er fra kl. 07.30 til 16.30.

Barnehagen er stengt på helligdager og 4 uker i juli. Den stenger kl. 12 på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Ellers har vi 5 studie-/ planleggingsdager i året, som barnehagen holder stengt.

 • Lover og rammer for barnehagens drift

Barnehageloven sier at: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barn skal utvikle grunnleggende kunnskap og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning

Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

Innholdet i barnehagen skal være pedagogisk tilrettelagt. Departementet har fastsatt en rammeplan som skal gi retningslinjer om dette. Med utgangspunkt i rammeplanen skal samarbeidsutvalget i hver barnehage fastsette en årsplan for barnehagen.

 1. Presentasjon av barnehagen
  • Verdigrunnlag

Vi er en barnehage med en utvidet kristen formålsparagraf. Dette betyr at vi ønsker at barna skal bli kjent med fortellinger fra Bibelen, lære om hvorfor vi feirer de kristne høytidene og lære kristne barnesanger.

Lilleval barnehage har tidligere vært eid av Val videregående skole, men vi er nå blitt et datterselskap til NLM-barnehagene AS. NLM-barnehagene driver 33 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband rundt om i Norge. I tillegg driver NLM 7 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner, og Lilleval barnehage er en av disse. NLM-barnehagene er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene. På grunn av at Lilleval barnehage er et datterselskap, har vi frittstående økonomi, og eventuelle overskudd tilfaller barnehagens drift.

NLM-barnehagenes visjon er: «Ekte glede på sikker grunn»

Visjonen til oss i Lilleval barnehage er:

” Trivsel, lek og kreativitet i en språklig og engasjert hverdag”

Dette er et fokus personalet ønsker skal være tilstede i hverdagen. Ved å være engasjerte voksne skal vi hjelpe til med trivsel, lek, kreativitet og språk.

Vi i Lilleval ønsker at punktene i verdisola er noe som skal legge et trygt og godt grunnlag for barnehagehverdagen.

Trygghet:
– Gjensidig tillit
– Blir hørt og sett
– Kjenne seg sikker
– At det en lover blir holdt
– Gjenkjennende rutiner
– Tydelige grenserOmsorg:– Nestekjærlighet
– Noen ser hva jeg trenger
– Vi passer på hverandre

Tilstedeværelse:

– Tid til å være sammen
– Se og høre hverandre
– Humor og livsglede i hverdagen

Misjon:

– Fortelle barna om Jesus
– Misjonsprosjekt

Vennskap:

– Alle skal ha noen å leke med hver dag
– Noen som bryr seg om meg
– Omtanke for hverandre

Likeverd og respekt:
Barn er små mennesker som skal tas på alvor
– Barns medvirkning i hverdagen må komme frem
– Vi er ærlige med hverandre
– Vi ber om tilgivelse når vi gjør en dårlig handling overfor andre

 • Barnehagens organisering

Vi er en en-avdelings barnehage, med plass til 23 barn.
Barnehagen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 16.30.  Barnehagen har stengt 4 uker i juli.

Dagsrytme

07.30         Barnehagen åpner, frilek

09.00         Frokost

09.30         Ulike aktiviteter

12.00         Samling

12.30         Måltid

Ulike aktiviteter

14.30         Fruktmåltid

16.30         Barnehagen stenger

 

Barnehagens ansatte (fra 01.03.2019):

– Alexandra Marina de Vries Tempelman       Daglig leder, 70%

– Gjertrud Østvand                                               Pedagogisk leder og spesialpedagog, 100%

– Edel Johanne Myraunet                                   Barnehagelærer, 100%

– Anne Rita Hansen Lind                                    Barne- og ungdomsarbeider, 70%

– Thomas Lollike                                                   Assistent, 80%

– Katarzyna Chwasta                                            Assistent, 40% + vikar

 1. Hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og læring

Omsorg og oppdragelse

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Det skal komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personalet skal være tydelige og bevisste rollemodeller, og vi skal være foresattes samarbeidspartnere i oppdragelsen av barna. Lilleval ønsker å tilby barna et trygt miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet skal være tilstede for å se, høre og anerkjenne det unike i hvert enkelt barn, i forskjellige situasjoner og i barnegruppa. Omsorg i barnehagen handler også om relasjoner barna imellom. Å gi barn anledning til å gi hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg er en viktig forutsetning for barnets utvikling og læring på alle områder i livet.

Lek

Leken har en egenverdi, og det er den viktigste aktiviteten for barn. Den er lystbetont, og den utvikler barnet sin personlighet på alle områder. Å få delta i lek og få venner, er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i hverdagen. Samhandling med andre er også viktig for å legge et godt grunnlag for læring og sosial kompetanse. Personalet skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.

 Læring

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og er nært knyttet til lek, oppdragelse og omsorg. Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner. De formelle er planlagt og ledet av personalet, mens de uformelle er knyttet til hverdagsaktiviteter som skjer her og nå. Både barna imellom, og mellom barn og voksne. En forutsetning for god læring er voksne som legger til rette slik at hvert enkelt barn får gode opplevelser og erfaringer. Vennskap i barnehagen er viktig for god læring og gir opplevelse av glede og mestring.

 Danning

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning er noe vi jobber med hver dag i barnehagen, og det er en viktig prosess. Dette gjør vi f.eks. gjennom refleksjoner i en samtale og i samlingsstunder, men dette er en prosess som også foregår i helt vanlige hverdagssituasjoner

 1. Tilvenning i barnehagen

Når barnet begynner i barnehagen går det inn i en ny og ukjent verden. Mye er annerledes enn hjemme. Derfor trenger barnet god tid til å bli kjent med de andre barna, med de ansatte, og med hva som skjer i barnehagen. Det er viktig at barnet føler seg trygg når det er i barnehagen, både for trivsel og læring. Derfor ønsker vi å bruke god tid på tilvenning, slik at oppstarten blir en positiv opplevelse for både barnet og for foreldrene. Alle barn har ulike behov, men vi anbefaler at en av de voksne er sammen med barnet i minst 3 dager i tilvenningsperioden.

Hvis det er mulig, ønsker vi også at barnet kan komme innom på besøk til barnehagen, slik at barnet vet hva det handler om, og at foreldrene kan snakke med barnet om barnehagen før oppstart.

 1. Overgang til skolen

Lilleval barnehage har skoleklubb med førskolegruppa en gang i uken. Rammeplanen ber barnehagen hjelpe skolestartere med å bli kjent med bokstaver og tall. Vi vil bruke aktivitetsark fra ”Bokstavleker” og vi øver på begrep innen lengde, høyde, mengde, rekkefølge, former osv. Dette trener opp barns språklige og matematiske bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Det er med på å gi barna et fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Et av målene for skoleklubben er også at barna skal bli forberedt på overgangen som kommer etter sommeren. Skoleklubben vil noen ganger flyttes ut på tur. Da vil vi bl.a. utforske tall, tallbegrep og sortering gjennom naturen.

Skolene i kommunen vil invitere skolestartere til besøksdager først i mai. Dette blir etter at barna har vært på innskriving sammen med foreldrene. Det vil også bli et overføringsmøte, der lærerne møter styrer eller pedagogisk leder fra barnehagen.

 1. Plan for det kristne innholdet

I barnehagen vår synger vi kristne sanger og lærer ei fast bønn. Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus, og få et trygt og tillitsfullt forhold til Ham.  En gang i uken har vi bibelsamling der vi forteller ulike bibelfortellinger. På høsten starter vi opp med fortellingene fra det gamle testamentet, og etter nyttår går vi igjennom Jesus liv. Fra 1. desember starter vi med adventssamlinger, og følger juleevangeliet frem til julen. I to uker før påske forteller vi påskeevangeliet på en enkel måte.

Vi synger felles bordvers og takkevers ved måltidene.

Ønsket vårt for Lilleval er at hverdagen skal være preget av de kristne grunnverdiene, som tilgivelse, respekt, nestekjærlighet, ærlighet, likeverd og toleranse. De kristne høytidene; jul, påske og pinse, vil vi markere i barnehagen. Misjon er også et viktig tema i barnehagen vår.  Vi kommer til å ha misjonssamlinger gjennom året, samt misjonsukene i februar. Vi vil ha fokus på det å hjelpe mennesker i andre land, og vi skal høre om misjonsarbeidet i Mali og Elfenbenskysten dette året.

 1. Satsningsområder

Vi tror at samspillet mellom andre mennesker er noe av det viktigste barna kan lære. Derfor ønsker vi i dette barnehageåret å jobbe med sosial kompetanse. Vi ønsker å jobbe sammen med barna, for å forstå egne og andres følelser, hvordan vi skal forholde oss til hverandre, problemløsning og mestring av sinne. Gjennom samlinger, sanger, samtaler og ulike aktiviteter ønsker vi å lære barna å forstå seg selv og andre, men også sette grenser for seg selv og å vise omsorg til de andre.

 1. Fagområdene – med progresjon

Gjennom de syv fagområdene i rammeplanen, vil vi synliggjøre noe av det vi kommer til å jobbe med dette året.

 • Kommunikasjon, språk og tekst
1-3 år  
Barnehagens mål:
– Et språklig miljø, i alle hverdagens aktiviteter
– Utvilke begrepsforståelsen
– At barna får uttrykke følelser, tanker og meninger, reflekter og undre seg
– At barna skal få oppleve glede ved bruk av bøker, få lyst til å bla i bøker og leke med språket.
– At barna tar aktivt del i samtalen og få erfaring med turtaking
– Voksne som er aktivt tilstede i leken.
– Voksne som introduserer enkle begreper som beskriver følelser.
– At barna får samtale rundt felles opplevevelser og holde på samtalen med utgangspunktet i hverdagssituasjoner
Slik vil vi jobbe:
– Aldersinndelte språkgrupper
– Bruke mål og metoder frå språkløyper
– Bruke pekebøker og billedbøker og samtale rundt bildene.
– Bruke hverdagssituasjoner aktivt i fortellinger
– Benevning og gjentakelse
– Korte beskjeder, enkle setninger
– Bruke sanger og sangleker
Innslag av tulleord, tullesanger og tullefortellinger.
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Utvikle et bevisst forhold til språk, gjennom lek med språket, sangregler, samtaler og oppgaver i grupper.
– Bli kjent med tall, bokstaver og ulike begreper, Bli kjent med sitt eget navn og eventuelt kunne skrive det.
– At barna skal få møte fakta-tekster
– At barna skal få ta imot og utøve beskjeder som inneholder flere ledd og handlinger
– At barn skal kunne gjenfortelle
– At barn kan redgjøre for seg selv
– At voksne er oppmerksomme på hvordan språket brukes til å konstruere lek, og deltar aktivt for å stimulere dette dersom det er nødvendig
– Å være støttende og undrende sammen med barna i forhold til lek og med bokstaver og lesing
Slik vil vi jobbe:
– Aldersinndelte språkgrupper
– Bruke mål og metoder i Språkløyper
– Skoleklubb
– La barna bli kjent med fortellerstrukur, fortid, nåtid og fremtid, samt spenningsmoment i fortellingen
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
1-3 år  
Barnehagens mål:
– Utforske barnehagen område
– Oppleve glede ved å gå på tur
– Bli kjent med egen kropp
– Øve på ferdigheter som å balansere, hoppe, løpe, krype, åle, kaste, ta imot ovs.
– Delta aktivt i måltider
– Oppleve glede ved måltider og mat
– Legge til rette for hvile/sovetid
Slik vil vi jobbe:
– Godt tid til utelek
– Fast turdag, med korte, tilpassede turer
– Motivere til å øve på motoriske ferdigheter, i lek og på tur.
– Sangleker om kroppen, lære å benevne kroppen.
– Motivere til at barne skal klare mest mulig selv
– Vi prioriterer god tid til måltidet, slik at barna får tid til å roe seg ned, og får tid til å spise det de har behov for.
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Øve på å gå lengre turer
– Bli selvstendige i påkledning og i hverdagssituasjoner
– Oppleve og mestre risikofylt lek og sette grenser for seg selv og andre
– Positivt forhold til mat og egen kropp
– Lære om hva som er sunn mat
– Variere mellom høyt aktivitetsnivå og hvile
Slik vil vi jobbe:
– Går på tur minst to ganger i uka, i varierte turmål, lengde og terreng.
– Blir oppmuntret til å klare hverdagsaktivitetene selv, med støtte frå de voksne.
– Legge til rette for finmotoriske aktiviteter. (Eks: perle, tegne, klippe, male, bygge med lego.)
– tilby aktiviteter med ulikt aktivititsnivå, som turer, regelleker, formingsaktiviteter og lesestunder.

 

 • Natur, miljø og teknologi
1-3 år  
Barnehagens mål:
– Korte turer i nærmiljøet
– Utforske området i barnehagen, og i nærheten
– Oppleve de ulike årstidene
– Følge med på gårdsdriften på Val
– Bruke naturen som opplevelses- og læringsarena.
Slik vil vi jobbe:
– Fast turdag i nærmiljøet
– Følge med på, og hjelpe til med å gi mat og omsorg til våre egne høner.
– Plukke søppel
– Lengre perioder til utelek
– Utforske vann, snø og is
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Lengre turer i nærmiljøet
– Utforske naturen og områdene i nærheten av barnehagen
– Lære om hvordan vi kan ta vare på naturen, plukke søppel og lære å sortere.
– Lære om de ulike årstidene, og studere de.
– Begynnende forståelse for matproduksjon, gjennom gårdsbesøk på Val og samtaler/samlinger om temaet.
– Bruke naturen som opplevelses- og læringsarena.
Slik vil vi jobbe:
– Faste turdager
– Turer til gården, og følge med på de ulike gjøremålene i løpet av året.
– Lære å ta vare på dyr, gjennom å passe på våre egne høner.
– Utforske de ulike årstidene.
– Besøk i verkstedet, og utforske ulike maskiner 

 

 • Kunst, kultur og kreativitet
1-3 år  
Barnehagens mål:
-Sangssamlinger
– Bli kjent med barnas ulike kulturer
– Gi barna gode muligheter til å trykke seg gjennom ulike kunstmåter: maling, tegning, sang, dans og drama.
Slik vil vi jobbe:
– Bruke kroppen til å utrykke seg, bl.a. bevegelse til musikk
– Blir kjent med maling og ulike formingsmaterialer
– Leke med stemmen og ulike instrumenter
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Bli kjent med barnas ulike kulturer
– Gi barna gode muligheter til å trykke seg gjennom ulike kunstmåter: maling, tegning, sang, dans og drama.
– Se, lytte, oppleve og benytte naturen som et kunstverk/materiale
Slik vil vi jobbe:
– Lage sine egne kunstverk, ved hjelp av ulike materialer
– Barnas misjonsprosjekt
– Oppmuntre barna til å uttrykke seg gjennom sang, rytmer
– Tilgang til utkledningsklær

 

 • Etikk, religion og filosofi
1-3  år  
Barnehagens mål:
– Markere høytider
– Fokus på misjon
– Åpenhet for å snakke om religion og etikk
Slik vil vi jobbe:
– Samlinger med Bibelfortellinger og kristne barnesanger
– Vi blir kjent med et annet land, gjennom å snakke om, se på film/bilder, og arbeide kreativt med dette som tema. I år er dette Vest-Afrika
-Vi har et innsamlingsprosjekt, til årets land.
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Markere høytider
– Fokus på misjon
– Åpenhet for å snakke om religion og etikk
– Rom for undring rundt tema som liv og død
Slik vil vi jobbe:
– Samlinger med Bibelfortellinger og kristne barnesanger
– Snakke sammen om at noen tror på Jesus og andre har et annet livssyn.
– Vi blir kjent med et annet land, gjennom å snakke om, se på film/bilder, og arbeide kreativt med dette som tema. I år er dette Vest-Afrika
-Vi har et innsamlingsprosjekt, til årets land.

 

 • Nærmiljø og samfunn
1-3 år  
Barnehagens mål:
– Synliggjøre de ulike kulturene som er representert i barnehagen
– Bli kjent i nærmiljøet og lære å ferdes trygt
– Høre om nasjonale minoriteter
Slik vil vi jobbe:
– Markere ulike tradisjoner.
– Markerer Samefolkets dag
– En turdag i uka
– Vi øver på hva som er viktig å tenke på når vi ferdes på tur
– Besøke ulike arbeidsplasser.
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Synliggjøre de ulike kulturene som er representert i barnehagen
– Bli kjent i nærmiljøet og lære å ferdes trygt
– Bli kjent med nasjonale minoriteter
Slik vil vi jobbe:
– Markere ulike tradisjoner.
– Markerer Samefolkets dag
– To turdager i uka, der vi blir kjent med ulike plasser i nærmiljøet.
– Vi øver på hva som er viktig å tenke på når vi ferdes på tur
– Besøker ulike arbeidsplasser.

 

 • Antall, rom og form
1-3 år  
Barnehagens mål:
– Bli kjent med tall
– Utvikle begynnende forståelse for matematiske begreper
Slik vil vi jobbe:
– Vi har tall hengende på veggen
– Spille spill
– Bygge med klosser
– Sortere etter størrelse, form og farge
– Bruke daglige situasjoner til å ta i bruk tall og begreper
4-6 år  
Barnehagens mål:
– Bli kjent med tall, og lære å bruke tallene
– Bli kjent med ulike former
– Oppmuntre barna til å telle og regne.
Slik vil vi jobbe:
– Spille spill
– Bygge med klosser, lego og lignende
– Gå på tur og finne ulike former i naturen
– Utfordre barna til å regne, gjennom samtaler, samlinger og oppgaver.
– Bruke daglige situasjoner til å ta i bruk tall og begreper
 1. Barns medvirkning

Barns medvirkning handler om de voksnes holdning og respekt for barn. Barn har krav på å bli hørt og sett, og å bli behandlet i samsvar med barnets alder og modenhet. De voksne må ta barns følelsesmessige uttrykk på alvor, og støtte dem til å undre seg og stille spørsmål. Barna må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og personalet må gi anerkjennelse for deres utrykk. Det betyr blant annet at vi i planleggingsarbeidet vil ha rom for barns ønsker og innspill. Det er ikke alle ting barna kan bestemme, men vi voksne kan høre. Vi har månedsplaner på Lilleval, men planene skal være fleksible. Vi ønsker å være åpne for barns spontanitet, derfor både kan og bør planene forandres underveis.

Det er mange situasjoner i barnehagehverdagen der barna får medvirke. I løpet av dagen er det lengre perioder med frilek, og barna får da selv bestemme hva og hvem de vil leke med. Hos de minste barna kan det for eksempel bety mye å velge hvilke sko eller lue de skal ha på, det kan være betydningsfullt å få bestemme slike ting selv. Det er med på å bygge opp barnets selvbilde. Å merke at mine ønsker blir hørt og får konsekvenser for meg, er en god følelse for både store og små. Etter hvert som barna blir større, kan de få være med å vurdere hvor mye klær som trengs. For en 5 – åring er det lærerikt å ta på seg en genser for lite eller for mye. Er påkledningen ”feil”, klarer 5 – åringen selv å ta av eller på litt klær.

 1. Samarbeid med hjemmet

Godt og tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Foreldre og personalet i barnehagen har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. I barnehagen har vi som mål at foreldrene skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vi i Lilleval barnehage ønsker å ha god kontakt med foreldrene og legger derfor opp til forskjellige treffpunkt.

Den daglige kontakten er likevel det viktigste, men de formelle samarbeidsorganer sikrer foresatte reel innflytelse på barnehagens drift.

Den daglige kontakten i garderoben hver morgen og ettermiddag er den aller viktigste. Vi ønsker at samarbeidet med den enkelte familie skal fungere godt. Det å ta opp saker etter hvert som de dukker opp, er det beste for begge parter.  Vi tar imot både ris og ros.

Foreldremøter har vi to ganger i året, et om våren og et om høsten. Foreldremøte skal være et forum der foreldrene har anledning til å si sin mening slik at de får innflytelse på barnehagens drift.

Foreldresamtaler blir satt opp for alle foreldre en gang om høsten. På våren vil foreldrene få tilbud om samtale, og ellers vil det bli avtalt etter behov. Foreldrene er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt hvis de ønsker mer enn dette.

Arrangement som foreldrekaffe og sommerfest vil det også bli.

Månedsbrev med litt om livet i barnehagen, hva vi har gjort og hva som skal skje i nærmeste fremtid, vil bli sendt på mail til foreldrene. Vi vil også sende ut en månedsplan for hver måned, slik at dere kan følge med på hvilke planer som er satt opp.

Informasjonstavle har vi i gangen der det finnes dagsrapporter og annen viktig informasjon.

Dugnad er viktig for å holde barnehagen ved like, og det bruker å være sosialt for hele familien. Foreldreutvalget arrangere en dugnad ved behov.

Foreldrerådet, som består av alle, skal fungere som et talerør for foreldrene. Her kan de ta opp hva de ønsker for barnehagen. De har også samlet inn penger til utstyr som barnehagen trenger. Det er også foreldrerådet som arrangerer grøtfesten før jul.

 

FORELDREUTVALGET (pr.sept.18)

Foreldreutvalget består av: Tine M M Moe, Britt Lene Gagnat og Heidi Gard Åsebø. Utvalget konstituerer seg selv. (Leder, nestleder og kasserer)

 

SAMARBEIDSUTVALGET (pr. 8.sept.14)

Petter Stevik                                      leder og eierrepresentant

Tine M M Moe                                   nestleder og foreldrepresentant

Solveig Elise  Lindhjem                       personalrepresentant

Olav Wahl                                           kommunerepresentant

Styrer er sekretær

 

EIERSTYRET

Petter Stevik                                                              leder

Kjartan Åsebø                                                            sekretær

Britt-Lene Gagnat                                                      styremedlem

Alexandra Marina de Vries Tempelman                   Styrer

 

 1. Dokumentasjon og vurdering

Dokumentasjon

Dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som er gjennomført. Vi ønsker å dokumentere hva barna er opptatt av og interessert i, hva de liker å gjøre, hvordan de lærer og utforsker. Dokumentasjonene danner grunnlaget for videre arbeid, og vi bruker situasjoner, bilder og praksisfortellinger som utgangspunkt for samtaler og refleksjoner i personalgruppa. Gjennom dette arbeidet får vi voksne økt innsikt i, og forståelse for, barns utvikling. Det er en måte vi kan drøfte og reflektere over hvilke holdninger og verdier som vi vil skal prege vårt arbeid med barna. Vi ønsker å utvikle det pedagogiske arbeidet vårt med utgangspunkt i det som skjer i barnehagehverdagen.

Observasjoner vi gjør i hverdagen blir også utgangspunkt for formelle og uformelle samtaler med foreldrene. Gjennom brev/informasjonsmailer til foreldrene, vil vi fortelle litt om det vi har gjort i måneden som gikk. Og når vi skriver dagsrapporter på tavla i gangen viser vi noe av det vi har gjort i løpet av dagen.

Internkontroll som kommer inn under HMS (helse miljø og sikkerhet), er også viktig som dokumentasjon. Vi må vite at barnehagen vår er en trygg og god plass å være.

 

Vurdering

Dokumentasjonsarbeidet er også en del av vurderingsarbeidet for barnehagen. Kvaliteten i det daglige samspillet i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling, skal derfor observeres og vurderes fortløpende.

Personalet har en evalueringsdel på hvert personalmøte, samt at vi observerer og diskuterer forhold når det er nødvendig. Foreldrene har anledning til å ta opp saker gjennom hele året. Det kan gjøres direkte med personalet, eller gjennom foreldre-representanten. I tillegg blir det satt opp tid på foreldremøte, der denne gruppa kan komme med tilbakemeldinger og videre tanker for barnehagen. Personalet ønsker og tror vi har et åpent forhold til barna. De fleste er tydelige på hva de har lyst til, og hvordan ting skal være. Gjennom det daglige samværet og samtaler for eksempel rundt matbordet og i samlinger, kommer barna med sine tanker og ønsker. Både personalet, foreldrene og eierstyret har får mulighet til å uttale seg om året som går og det nye året som skal komme. Det er likevel barna vi ønsker å ha i fokus når dette arbeidet gjøres. Vi ønsker å organisere barnehagen slik at barna får det godt på alle områder.

 1. Samarbeidspartnere

Barnehagen har et tett samarbeid med kommunen, gjennom dialog, felles møter og planleggingsdager. Dersom det er behov, har personalet i barnehagen muligheten til å samarbeide med PPT, helsestasjon, barnevern, folkehelsekoordinator og NLM-barnehagene.

 1. Kontaktinformasjon

Lilleval barnehage
Adresse: Forfangsveg 32, 7970 Kolvereid
Mailadresse: barnehagen@val.vgs.no
Tlf: 40 43 33 23
Nettside: val.vgs.no/om-val/lilleval

Val, 07.12.2018