FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans

Siktemålet med FYR er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke elevenes motivasjon og for at elevene lettere skal se nytteverdien av fellesfagene.

Satsingen skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Et overordnet mål for FYR er at det skal bidra til å øke kvaliteten på opplæringen, for derved å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Yrkesretting av fellesfagene fordrer et tettere samarbeid mellom fellesfaglærere og programfaglærere.

Yrkesretting og relevans defineres blant annet som å bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og vokabular i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Kompetansemålene i fellesfagene skal sees i sammenheng med kompetansemålene i programfagene, og lærestoff og arbeidsmåter i fellesfagene skal på grunnlag av dette rettes inn mot yrkesfagene. Undervisning i fellesfaget tar utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og det som kan gi eleven mestring. Læreren møter elevene der de er og kan motivere elevene bedre.

I forbindelse med Utdanningsdirektoratet sin store satsing på FYR har fellesfaglærere og yrkesfaglærere vært på skoleringssamlinger i Oslo.

Norsklærer Sigrid Tjønnøy og matematikklærer Monica Aarsland var på samling sammen med inspektørene Leif Arne Furunes og Svanhild Øpstad i desember. På denne samlinga fikk vi flere tips om hvordan vi kan yrkesrette fellesfagene. På Val foregår det allerede en del tverrfaglig arbeid der fellesfag og yrkesfag samarbeider. Vi skal nå bruke våren på å bli enda bedre til dette, slik at elevene våre opplever større mestring og relevans i fellesfagene.